นายนิมิตร อาศัย
บทความวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย A Model of Smart Agricultural College Administration to Drive Student Quality at Sukhothai College of Agr
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.49 KB
: การประเมินโครงการเพิ่มปริมาณและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.4 KB
นายนิมิตร อาศัย
รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรโมเดล Smart Agriculture College เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.48 KB
นายนิมิตร อาศัย
การประเมินโครงการเพิ่มปริมาณและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา   ชนบท (อศ.กช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.21 KB