ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา

ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมเจริญ 


วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข


พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้นักศึกษาทุกคน
ทำโครงการสร้างงานสร้างรายได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งจัดการศึกษาให้ถึง
ระดับปริญญา
2. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการฝึกทักษะ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง
3.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
4. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม
5. สนับสนุนนโยบายพิเศษ