การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับการมีงานทำและความพึงพอใจของสถานประกอบการ
2. ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพแนวใหม่
3. ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve และ New S-Curve
5. ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม
6. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7.E to E
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
9.Excellent MOdel
10.การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
11.ขับเคลื่อนการจัดการเรียนเสต็มศึกษา (STEM Education)
12. จัดการเรียนการสอน ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน Kosen