ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


บุคลากร
    กันยายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 855082
Page Views 1373369
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เคล็ดวิชาความรู้ .....โดย ดร.มานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประวัติผู้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจคาร์แคร์
ธุรกิจเกษตร
ประวัติ อกท.
ประวัติ อกท.

อกท. มีความสำคัญต่อการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและการพัฒนาประเทศอย่างไร

           อกท. เป็นกิจกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หรือเป็น เครื่องมืออย่างหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษาเดิม) ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม(เดิม) และสถานศึกษาสังกัดอื่นที่มีหน่วย อกท.ตั้งอยู่ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ รู้จักการทำงานร่วมกัน มีความขยัน อดทน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการขององค์การที่ว่า "เป็นองค์การของสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก" มีครู อาจารย์เป็นที่ปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

           โดยที่ประเทศไทย มีฐานการพัฒนาประเทศมาจากอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทั้งผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบ และที่แปรรูปแล้ว ใช้บริโภคและสามารถส่งจำหน่ายเป็นอาหารเลี้ยงพลโลก หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยสามารถเป็นธนาคารหรือครัวของโลก (Food Bank) ได้ อีกทั้งมีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกยุคไร้พรมแดน และสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวย่อมต้องใช้กำลังคนภาคเกษตรที่จะต้องเป็นเกษตรกรรุ่น ใหม่ที่มีความรู้ มีความสามารถในการจัดการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงจะมีบทบาทสำคัญในการนำพาการเกษตรของชาติให้ก้าว หน้าและพัฒนาไปอย่างมั่งคน ซึ่งภารกิจในการจัดเตรียมกำลังคนอาชีวะเกษตรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่น เก่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาอาชีวะเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

           ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตรทั้งในและนอกสถานศึกษาจะมุ่งเน้นการ ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และกิจนิสัยที่ดี การประเมินผลการเรียนจะประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีกระบวนการประเมินคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดและนอกจากนั้น ยังมีการประกันการมีงานทำ สู่อาชีพอิสระ ที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเถ้าแก่ได้ในอนาคต เพราะการเรียนรู้มิได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น เราสามารถบูรณาการการเรียนการสอนจากสภาพการณ์ที่เป็นจริงในสังคมได้อย่างกลม กลืน ถือเป็นฐานความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดอาชีวศึกษาแนวใหม่ เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการบริการสังคม