ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูป JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.96 KB 636
งานวิจัยอ้อยร้อยล้าน 837
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 549
เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 724.51 KB 444
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.25 KB 442
งานวิจัยนายสราวุธ เอี่ยมกาย Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 739
งานวิจัยนางโชติมา ปฐมกุลวงศ์ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 716
งานวิจัยนายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 421
งานวิจัยนางจงกล เชื้อบุญมี Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.45 KB 1169
งานวิจัยนายประเดิม บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 424
งานวิจัยนายมิตร พุดซ้อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 463
งานวิจัยนายสาธิต ขันทนันท์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 645
งานวิจัยนางนางภัทราภรณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 429
งานวิจัยนายชูชัย เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 440
งานวิจัยนางสมศรี บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 1628
งานวิจัยนางสุภรณ์ ภุมมาพันธุ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 505
งานวิจัยนายพัฒนาวุฒิ มูลมณี Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 530
งานวิจัยนายชำนิ กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 723
งานวิจัยนางพาณี กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 506
งานวิจัยนางสมคิด เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 419
งานวิจัยนางสาวปทิตา กุลวงศ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 439
งานวิจัยนางสุจิรา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 1134
งานวิจัยนายนภา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.93 KB 713
งานวิจัยนางสาวอรสาพัชร์ ธงไชย Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 516
งานวิจัยนายพิบูลย์ ยะโสธร Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.51 KB 647
งานวิจัยนางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.31 KB 419
งานวิจัยนายยุทธนา ถนอมนวล Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 454
งานวิจัยนางมนัส ภูมิวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 465
01. ปกเครื่องมือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 575.28 KB 359
02. ปกใน คำนำ คำชี้แจง สารบัญ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 366
03. มาตรฐานที่ 1 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 347
04. มาตรฐานที่ 2 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 685 KB 348
05. มาตรฐานที่ 3 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 355
06. มาตรฐานที่ 4 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.17 KB 346
07. มาตรฐานที่ 5 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.5 KB 345
08. มาตรฐานที่ 6 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.52 KB 345
09. มาตรฐานที่ 7 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.13 KB 344
10. มาตรฐานที่ 8 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 339
11. คณะผู้จัดทำ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.71 KB 361
12. ใบแก้คำผิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.98 KB 359
แบบฟอร์มโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 350
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 465
รายงานการประชุม ธันวาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 352
Sukhothai College of Agriculture and Technology Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 354
PowerPoint_LTeacher_230361 305
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 313
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 308
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561222 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 320
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.25613333 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 352
ประกาศเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 286
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนตุลาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.9 KB 274
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.66 KB 274
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 270
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.45 KB 271
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.39 KB 271
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.33 KB 272
งบทดลองรายเดือน ระบบGfmis เดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.08 KB 271
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis พฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 266
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 271
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกรกฏาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.18 KB 273
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนสิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.83 KB 271
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.6 KB 275
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือน ตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.13 KB 269
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.42 KB 272
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.68 KB 273
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 273
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.62 KB 272
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 271
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนเมษายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.1 KB 270
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.76 KB 270
แบบฟอร์มเยี่ยม-คัดกรอง-นักศีกษาทุน-กสศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.51 KB 603