ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูป JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.96 KB 500
งานวิจัยอ้อยร้อยล้าน 699
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 412
เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 724.51 KB 297
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.25 KB 305
งานวิจัยนายสราวุธ เอี่ยมกาย Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 600
งานวิจัยนางโชติมา ปฐมกุลวงศ์ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 579
งานวิจัยนายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 284
งานวิจัยนางจงกล เชื้อบุญมี Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.45 KB 926
งานวิจัยนายประเดิม บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 286
งานวิจัยนายมิตร พุดซ้อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 319
งานวิจัยนายสาธิต ขันทนันท์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 508
งานวิจัยนางนางภัทราภรณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 293
งานวิจัยนายชูชัย เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 303
งานวิจัยนางสมศรี บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 1484
งานวิจัยนางสุภรณ์ ภุมมาพันธุ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 361
งานวิจัยนายพัฒนาวุฒิ มูลมณี Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 390
งานวิจัยนายชำนิ กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 539
งานวิจัยนางพาณี กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 371
งานวิจัยนางสมคิด เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 284
งานวิจัยนางสาวปทิตา กุลวงศ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 298
งานวิจัยนางสุจิรา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 894
งานวิจัยนายนภา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.93 KB 549
งานวิจัยนางสาวอรสาพัชร์ ธงไชย Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 377
งานวิจัยนายพิบูลย์ ยะโสธร Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.51 KB 499
งานวิจัยนางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.31 KB 276
งานวิจัยนายยุทธนา ถนอมนวล Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 316
งานวิจัยนางมนัส ภูมิวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 327
01. ปกเครื่องมือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 575.28 KB 224
02. ปกใน คำนำ คำชี้แจง สารบัญ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 231
03. มาตรฐานที่ 1 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 209
04. มาตรฐานที่ 2 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 685 KB 213
05. มาตรฐานที่ 3 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 219
06. มาตรฐานที่ 4 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.17 KB 209
07. มาตรฐานที่ 5 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.5 KB 206
08. มาตรฐานที่ 6 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.52 KB 204
09. มาตรฐานที่ 7 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.13 KB 209
10. มาตรฐานที่ 8 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 200
11. คณะผู้จัดทำ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.71 KB 224
12. ใบแก้คำผิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.98 KB 223
แบบฟอร์มโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 214
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 309
รายงานการประชุม ธันวาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 211
Sukhothai College of Agriculture and Technology Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 207
PowerPoint_LTeacher_230361 168
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 174
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 167
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561222 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 171
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.25613333 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 212
ประกาศเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 148
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนตุลาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.9 KB 136
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.66 KB 134
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 133
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.45 KB 134
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.39 KB 135
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.33 KB 134
งบทดลองรายเดือน ระบบGfmis เดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.08 KB 134
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis พฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 131
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 133
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกรกฏาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.18 KB 133
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนสิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.83 KB 133
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.6 KB 137
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือน ตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.13 KB 131
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.42 KB 131
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.68 KB 135
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 134
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.62 KB 135
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 130
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนเมษายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.1 KB 130
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.76 KB 134
แบบฟอร์มเยี่ยม-คัดกรอง-นักศีกษาทุน-กสศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.51 KB 427