ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูป JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.96 KB 685
งานวิจัยอ้อยร้อยล้าน 888
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 599
เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 724.51 KB 496
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.25 KB 495
งานวิจัยนายสราวุธ เอี่ยมกาย Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 791
งานวิจัยนางโชติมา ปฐมกุลวงศ์ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 780
งานวิจัยนายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 471
งานวิจัยนางจงกล เชื้อบุญมี Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.45 KB 1329
งานวิจัยนายประเดิม บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 484
งานวิจัยนายมิตร พุดซ้อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 512
งานวิจัยนายสาธิต ขันทนันท์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 748
งานวิจัยนางนางภัทราภรณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 477
งานวิจัยนายชูชัย เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 489
งานวิจัยนางสมศรี บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 1685
งานวิจัยนางสุภรณ์ ภุมมาพันธุ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 559
งานวิจัยนายพัฒนาวุฒิ มูลมณี Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 583
งานวิจัยนายชำนิ กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 789
งานวิจัยนางพาณี กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 576
งานวิจัยนางสมคิด เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 470
งานวิจัยนางสาวปทิตา กุลวงศ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 489
งานวิจัยนางสุจิรา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 1296
งานวิจัยนายนภา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.93 KB 769
งานวิจัยนางสาวอรสาพัชร์ ธงไชย Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 574
งานวิจัยนายพิบูลย์ ยะโสธร Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.51 KB 709
งานวิจัยนางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.31 KB 470
งานวิจัยนายยุทธนา ถนอมนวล Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 503
งานวิจัยนางมนัส ภูมิวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 518
01. ปกเครื่องมือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 575.28 KB 410
02. ปกใน คำนำ คำชี้แจง สารบัญ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 420
03. มาตรฐานที่ 1 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 402
04. มาตรฐานที่ 2 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 685 KB 400
05. มาตรฐานที่ 3 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 408
06. มาตรฐานที่ 4 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.17 KB 400
07. มาตรฐานที่ 5 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.5 KB 398
08. มาตรฐานที่ 6 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.52 KB 394
09. มาตรฐานที่ 7 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.13 KB 398
10. มาตรฐานที่ 8 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 394
11. คณะผู้จัดทำ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.71 KB 414
12. ใบแก้คำผิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.98 KB 412
แบบฟอร์มโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 407
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 529
รายงานการประชุม ธันวาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 411
Sukhothai College of Agriculture and Technology Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 418
PowerPoint_LTeacher_230361 360
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 373
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 388
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561222 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 386
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.25613333 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 413
ประกาศเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 344
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนตุลาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.9 KB 329
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.66 KB 327
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 325
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.45 KB 323
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.39 KB 328
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.33 KB 327
งบทดลองรายเดือน ระบบGfmis เดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.08 KB 325
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis พฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 319
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 325
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกรกฏาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.18 KB 329
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนสิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.83 KB 325
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.6 KB 329
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือน ตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.13 KB 328
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.42 KB 324
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.68 KB 325
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 325
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.62 KB 328
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 324
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนเมษายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.1 KB 325
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.76 KB 326
แบบฟอร์มเยี่ยม-คัดกรอง-นักศีกษาทุน-กสศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.51 KB 741