คณะผู้บริหาร

นายนิมิตร อาศัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเสนาะ บัวผัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายปราสาท จุลพวก
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ
ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ