คณะผู้บริหาร

นางวีรวรรณ โยทองยศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทร. 0956420978

นายปราสาท จุลพวก
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ
ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทร. 0805615614