แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

นางสาวจิตนา จำนงค์ศรี
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

นายดำรง ด้วงแห้ว
ครูพิเศษสอน