ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รูปแบบการสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Model)
โพสโดย
jaidee

รูปแบบการสอนภาษาไทย

(Thai Language Teaching Model)
 

ความหมายของรูปแบบการสอนภาษาไทย

 

ทิศนา แขมมณี (2560) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการสอน หรือ รูปแบบการเรียนการสอนว่า หมายถึง สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ     PG SLOTจึงสรุปได้ว่า รูปแบบการสอนภาษาไทย หมายถึง สภาพขององค์ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบ ตามแนวคิด หลักการเรียนรู้ หรือทฤษฎีการเรียนรู้ที่ยึดถือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้

โพสโดย : jaidee
IP :
โพสเมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2564,18:53 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: