เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์
โพสโดย
direkrit132
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  โดยใช้ชุดกิจกรรม
               เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  วิชา
               ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชื่อผู้วิจัย     นายวรวิทย์  สิริกาญจน์
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ปีที่วิจัย      2563
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 (3) ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินวิธีสอน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อวิธีสอน  ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้าน  1) การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้  2) การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมแผนผังมโนทัศน์ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 5) การส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม
2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์  โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.67/85.11  มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่มและอภิปรายความคิด  3) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด  4) ขั้นประยุกต์และใช้แนวคิด และ 5) ขั้นประเมินผลและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
3. ผลการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          4. ความพึงพอใจที่มีต่อวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
โพสโดย : direkrit132
IP :
โพสเมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2565,07:03 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: