นายไชยา ประพันธ์ศิริ
นายไชยา ประพันธ์ศิริ

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
นายไชยา ประพันธ์ศิริ

รายงานการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.5 KB