แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวอัญมณี แสงสุข
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางนิจวรรณ สาขา
พนักงานราชการ ครู

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์
พนักงานราชการ ครู