ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ

นางนุกูล ประเสริฐดี
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ ตรีพิชชารัตน์
ครู คศ.1

นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง