แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
โทร. 08-6681-6022

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ
ครู คศ.3
โทร. 08-0510-8166

นางนุกูล ประเสริฐดี
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ ตรีพิชชารัตน์
ครู คศ.1

นายณรงค์เดช ณ พิโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวรดา บุญคุ้ม
ครูผู้ช่วย

MR.Per Torvang
ครู Mini English Program (MEP)