ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร

 

{C}·       {C}ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีอัตรากำลัง และรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1–2

ตารางที่ 1 อัตรากำลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2563

ประเภท

ปฏิบัติราชการจริง

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

รวม

อัตราว่าง

มาช่วยราชการ

ข้าราชการครู

40

-

-

40

1

-

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

17

-

-

17

-

-

พนักงานราชการ

1

-

-

1

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

14

-

-

14

-

-

รวม

73

-

-

73

-

-

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน ระดับตำแหน่ง และระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2553

 

ที่

ฝ่าย/แผนกวิชา

จำนวน (คน)

ตำแหน่งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

 

 

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

 

1.

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

3

-

3

-

3

-

-

3

-

-

 

2.

แผนกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชศาสตร์

9

3

12

-

11

1

1

6

5

-

 

 

สัตวศาสตร์

2

2

4

-

3

1

1

3

-

-

 

 

ช่างกลเกษตร

4

-

4

-

1

1

-

1

3

-

 

 

ธุรกิจเกษตร

-

5

5

1

2

-

-

1

4

-

 

 

สามัญสัมพันธ์

3

6

9

-

6

1

-

1

8

-

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

 

ประมง

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

 

รวมครู-อาจารย์

23

17

40

1

27

5

2

17

21

0

 

3.

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

พนักงานราชการ

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

5.

ลูกจ้างประจำ

13

4

17

-

-

-

-

-

-

17

 

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

5

9

14

-

-

-

-

-

11

3

 

รวม

18

14

32

-

-

-

-

-

12

20

 

รวมทั้งสิ้น

41

31

72

1

27

5

2

17

33

20

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.86 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.4 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.03 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.23 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.63 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.19 KB