ครูพี่เลี้ยงหอพักนักศึกษา

นางนุกูล ประเสริฐดี

โทร. 08-1044-5820

นางสาวอัญญมณี แสงสุข

นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ

นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง

นางสาวพิชญา กษิรักษ์