ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ประจำปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน รายละเอียด หมายเหตุ
 
1 อาคารเรียน 1 1 หลัง ตึก  2  ชั้น  จำนวน  9  ห้องเรียน
12  ช่วงเสา  มีระเบียงด้านหน้าตลอด
ตัวอาคารทรงปั้นหยาขนาด 348  ตร.ม
2 โรงฝึกงานและห้องเรียนวิชาช่างเกษตร 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 512 ตร.ม
3 โรงอาหารและหอประชุม 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด  576  ตร.ม
4 หอนอน 1 หลัง ตึก  2  ชั้น  ทรงปั้นหยา ขนาด  255  ตร.ม
5 บ้านพักครู  1  เตียง 3หลัง บ้าน 1  เตียง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 ห้อง ครึงตึก ครึ่งไม้  ขนาด  40  ตร.ม
6 บ้านพักคนงาน  2  ครอบครัว 1 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว  2  ครอบครัว
ทรงปั้นหยาขนาด  49.39..ตร.ม
7 คอกสุกร 1 หลัง โครสร้างคอนกรีตโล่ง  ชั้นเดียว
ขนาด 108 ตร.ม
8 ตึกอำนวยการ 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 230 ตร.ม
9 โรงเก็บเครื่องมือช่างเกษตร 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 288 ตร.ม
10 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง 3  ห้องนอน  ห้องน้ำห้องส้วม 2 ที่
ครึ่งตึก ครึ่งไม้  มี  2  ชั้น
ทรงปั้นหยา ขนาด 62.4 ตร.ม
11 บ้านพักคนงาน 1 หลัง ขนาด  4  ครอบครัว  อาคารไม้ชั้นเดียว
ทรงปั้นหยา ขนาด  109.55  ตร.ม
12 โรงบด - ผสมอาหารสัตว์ 1 หลัง ตึกชั้นเดียว  ทรงปั้นหยา ขนาด 105 ตร.ม
13 โรงผสมดินปลูกและเก็บปุ๋ย 1 หลัง ตึกชั้นเดียว  ทรงปั้นหยา ขนาด 128 ตร.ม
14 เรือนเพาะชำ 1 หลัง อาคารไม้ ชั้นเดียว ขนาด 202.20 ตร.ม
15 คอกไก่พันธุ์ 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีตโล่ง  ชั้นเดียว
ทรงปั้นหยาขนาด  153  ตร.ม
16 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 5 หลัง บ้าน 1  เตียง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 ห้อง
ครึงตึก ครึ่งไม้  
ทรงปั้นหยา ขนาด 50  ตร.ม
 
 
17 ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีตโล่งชั้นเดียว
ทรงปั้นหยา ขนาด 48  ตร.ม
18 อาคารพืชกรรม 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 480  ตร.ม
19 อาคารสัตวบาล 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 480  ตร.ม
20 คอกโคทั่วไป 1 หลัง โครสร้างไม้โล่ง
ทรงปั้นหยา ขนาด 72.36  ตร.ม
21 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 4 หลัง บ้าน 2  เตียง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 ห้อง
ข้างล่างโล่ง ทรงปั้นหยา ขนาด 72.36 ตร.ม
22 บ้านพักคนงาน  3  ครอบครัว 3 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว  
ทรงปั้นหยา ขนาด 74.08 ตร.ม
23 ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง โครสร้างคอนกรีตโล่งชั้นเดียว
ทรงปั้นหยา ขนาด 48  ตร.ม
24 ลานเก็บเมล็ดพืชและลานตาก 1 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว  
ทรงปั้นหยา ขนาด 60  ตร.ม
25 อาคารห้องสมุด 1 หลัง ตึกชั้นเดียว  ทรงปั้นหยา  ขนาด 192 ตร.ม
26 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 5 หลัง บ้าน 2  เตียง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 ห้อง
ข้างล่างโล่ง ทรงปั้นหยา ขนาด 72.36 ตร.ม
27 บ้านพักคนงาน  2  ครอบครัว 1 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว  
ทรงปั้นหยา ขนาด 49.39  ตร.ม
28 โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว  
ทรงปั้นหยา ขนาด 288 ตร.ม
29 คอกไก่ไข่ 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีตโล่ง  ชั้นเดียว
ทรงปั้นหยาขนาด  368  ตร.ม
30 คอกสุกรพันธุ์และคอกคลอด 1 หลัง โครสร้างคอนกรีตโล่งชั้นเดียว
ทรงปั้นหยา ขนาด 368  ตร.ม
31 คอกสุกรขุน 1 หลัง โครสร้างตึกชั้นเดียวโล่ง
ทรงปั้นหยา ขนาด 486.72  ตร.ม
32 เรือนเพาะกล้าสวนผัก 1 หลัง อาคารไม้ช้นเดียว  ขนาด 202.02 ตร.ม
33 ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง โครสร้างคอนกรีตโล่งชั้นเดียว
ทรงปั้นหยา ขนาด 48  ตร.ม
 
34 อาคารประมง 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีต ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา
ขนาด 376 ตร.ม.
35 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 4 หลัง 2 เตียงนอนห้องน้ำห้องส้วม 1 ห้อง ชั้นล่าง
โล่ง ทรงปั้นหยา ขนาด  ขนาด 72.36ตร.ม.
36 โรงฝึกงานวิชาน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 384ตร.ม
37 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 4 หลัง 2 เตียงนอน ห้องน้ำห้องส้วม 1 ห้อง
ข้างล่างโล่ง ทรงปั้นหยา ขนาด 72.36ตร.ม.
38 คอกโคทั่วไป 1 หลัง โครงสร้างไม้โล่ง ทรงปั้นหยา
ขนาด 236.50ตร.ม.
39 คอกโคและโรงรีดนม 1 หลัง ทรงปั้นหยา โล่ง ขนาด 1,046ตร.ม.
 
40 ห้งน้ำห้องส้วม 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีต  ชั้นเดียว   ทรงปั้นหยา
ขนาด 48ตร.ม.
41 คอกคลอดและเลี้ยงลูกโค 1 หลัง โครงสร้างไม้   โล่ง   ทรงปั้นหยา
ขนาด 162.5ตร.ม.
42 คอกคัดโค 1 หลัง โครงสร้างไม้   โล่ง   ทรงปั้นหยา
ขนาด 448ตร.ม.
43 อาคารเรียนและฝึกอบรมหลักสูตร 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีต  ตึก 2 ชั้น ทรงปั้นหยา
ระยะสั้น ขนาด 256ตร.ม.
44 อาคารเรียนและฝึกอบรมหลักสูตร 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีต ตึก 2 ชั้น ทรงปั้นหยา
ระยะสั้น ขนาด 256ตร.ม.
45 เรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ 1 หลัง อาคารไม้ ทรงสี่เหลี่ยมทำด้วยไม้ระแนง
ชนาด 315.84ตร.ม.
46 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 4 หลัง 2 เตียงนอน ห้องน้ำห้องส้วม 1 ห้อง
ข้างล่างโล่ง ทรงปั้นหยา ขนาด72.36ตร.ม.
47 บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว 2 หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา
ขนาด49.39ตร.ม.
48 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง 3 ห้องนอน ห้องน้ำห้องส้วม 2 ห้อง
ครึ่งตึกครึ่งม้ ขนาด 62.4ตร.ม.
 
49 อาคารเรียน 2 1 หลัง ตึก 2 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน 12 ช่วงเสา
มีระเบียงด้านหน้าตลอดตัวอาคาร ทรงปั้นหยา
50 บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว 1 หลัง อาคารไม้ ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา
ขนาด 49.39ตร.ม.
51 บ้านพักครู-อาจารย์ 5 หลัง 4 เตียงนอน ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องส้วม 2 ห้อง
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2ชั้น ทรงปั้นหยา ขนาด77ตร.ม.
52 โรงเรือนเลี้ยงโคสาว 1 หลัง อาคารโล่งทรงปั้นหยา ขนาด 514.5ตร.ม.
53 บ้านพักครู-อาจารย์ 2 หลัง 4 เตียงนอน ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องส้วม 2 ห้อง
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2ชั้น ทรงปั้นหยา ขนาด77ตร.ม.
54 อาคารเก็บเครื่องมือฟาร์ม 1 หลัง ตึกชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีต ทรงปั้นหยา
จำนวน 384ตร.ม.
55 อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง ตึกชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีต ทรงปั้นหยา
จำนวน 432ตร.ม.
56 บ้านพักข้าราชการครู 2 หลัง 4 เตียงนอน ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องส้วม 2 ห้อง
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2ชั้น ทรงปั้นหยา ขนาด77ตร.ม.
57 โรงเก็บรถยนต์และรถ 1 หลัง โครงสร้างคอนกรีต  โล่ง  ทรงปั้นหยา   ขนาด
58 คอกโคเนื้อ 1 หลัง โครงสร้างไม้โล่ง  ทรงปั้นหยา  ขนาด
59 โรงเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 152 ม
60 บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 1 หลัง ขนาด 4 เตียง ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องส้วม 2 ห้อง
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2ชั้น ทรงปั้นหยา ขนาด77ตร.ม.
61 โรงอาหาร 1 หลัง ตึกชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ขนาด 384 ตร.ม.
62 โรงเก็บพืชไร่ก่อนทำการนวด 1 หลัง อาคารโล่ง ชั้นเดียว ขนาด 54ตร.ม.
63 อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง อาคารชั้นเดียว ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้งส้วม 8 ห้อง
ทรงปั้นหยา ขนาด 400ม
64 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
2 ห้อง ห้องฝึกงาน 2 ห้อง ห้องพักครู 4 ห้อง
ห้องน้ำห้องส้วมชาย 5 ห้อง  หญิง 5 ห้อง
ขนาด 1,920ตร.ม.
65 บ้านพักนักศึกษาปฏิรูป 203 ขนาด 36ตร.ม.
 
 
66 ระบบประปาภายใน 1 หลัง ชุดระบบประปาภายในประกอบด้วย
โรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 3.5x5 เมตร 2 โรง
ชุดผลิตน้ำประปาเหล็กสำเร็จรูป อัตราการผลิต
35 ลบ.ม. / ซม.
โรงจ่ายน้ำยาเคมี ขนาด 3.5x5 เมตร 1 โรง
โรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด3.5x5 เมตร 1 โรง
ถังเก็บน้ำใสเหล็ก ขนาดความจุ 190ม
หอถังสูงความจุ 60 ลบ.ม
67 อาคารโรงอาหารเอนกประสงค์ 1 หลัง ประกอบด้วยห้องซ้อมดนตรี 1 ห้อง
ห้องเก็บอุปกรณ์ 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง
ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำห้องส้วม 2 ห้อง
เวที 1 เวที อาคารขนาด 816ตร.ม.
68 อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง ประกอบด้วยห้องส่วนพระองค์ 1 ห้อง
ห้อง SALC 1 ห้อง ห้องดูหนังฟังเพลง 1 ห้อง
ห้องสมุด 1 ห้อง พร้อมด้วยห้องน้ำห้องส้วม
 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างปี 60-62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.58 KB
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.58 KB
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 643.17 KB
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 921.78 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.31 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 649.31 KB