แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายมิตร พุดซ้อน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
โทร. 08-6933-7724

นางสาวณัฐกานต์ โลหิตะ
ครูผู้ช่วย

นายมานิตย์ จันทวงศ์
ครูพิเศษสอน

นายอาทิตย์ รอดภู
ครูพิเศษสอน