แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัตติกา เลื่อนชิด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา เฟื่องเงิน

นางณัฐฐา โกวาท

นายจิรวัฒน์ ตันฑานนท์