แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางนิจวรรณ สาขา
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ

นางสาวอัญมณี แสงสุข

นายฉัตรชนก เพ็งคง

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์

นางสาวกานต์ระวี ภุมมาพันธุ์

นางสาววรัญญา จันทร์ศรี

นางสาวบงกช กัลปพฤกษ์

นางสาวพิชญา กษิรักษ์