ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติความเป็นมาดังนี้

อาศัยความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และเพื่อขยายอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติระยะที่ 4 (.ศ.2520-พ.ศ.2524) กระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายภิญโญ สาธร จึงประกาศตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นใหม่ อีก 10 แห่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เป็นต้นไป

โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง ( ตรงข้ามวัดคุ้งวารี ) เลขที่16 หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพ้นที่ทั้งสิ้น 832 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ และท่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารหลังแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 และเนื่องจากพื้นที่เป็นลุ่ม ในฤดูน้ำหลาก น้ำจากแม่น้ำยมจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ทั้งผืน ในปีงบประมาณ 2522 จึงได้รับงบประมาณ 1,500,000 บาท สำหรับเป็นค่าก่อสร้างถนน และคันกั้นน้ำรอบพื้นที่ทำการเกษตร และอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไว้ประมาณ 600 ไร่เศษ พื้นที่ส่วนที่เหลือยังคงใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัยได้รับการพิจารณายกระดับเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุโขทัยสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่26 กันยายน 2539

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา ที่กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 28 สถาบันทั่วประเทศ ตามโครงการระบบเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 กำหนดให้การบริหารจัดการอาชีวศึกษาในระดับสถาบันการอาชีวศึกษา มีการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการผนึกกำลังในการใช้ทรัพยากรร่วมกันสร้างคุณภาพมาตร ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการศึกษาวิชาชีพจนถึงขั้นปริญญาตรี และเน้นการพัฒนาร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้มแข็งในพื้นที่ของแต่ละสถาบันโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จัดอยู่ในเครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ในจำนวนสถานศึกษา 14 แห่ง มีนายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ในเวลานั้น