ลูกจ้างประจำ

นายณธรรศ ธีรกุลวรรธ

นางประหยัด เบาบาง

นายชิน เบาบาง

นายบรรจบ จาดอินทร์