ลูกจ้างประจำ

นายณธรรศ ธีรกุลวรรธ

โทร. 0898585237

นายบรรจบ จาดอินทร์

โทร. 08-9289-8499