เอกลักษณ์
เอกลักษณ์

 “ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”