นางสาวนิจวรรณ พรมลาพัด
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจาร ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจาร ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.25 KB