งานวิทยบริหารและห้องสมุด

นางณัฐฐา โกวาท
หัวหน้าศูนย์วิทยบริหารและห้องสมุด
โทร. 0862113933

นาวสาวกาญจนา ประพันธ์ศิริ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ